E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Nepokretna kulturna baština  >  Registar kulturnih dobara  >  Naputak za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za knjižničnu građu
NAPUTAK ZA UTVRĐIVANJE SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA ZA KNJIŽNIČNU GRAĐU
 
 
 
Postupak se odnosi na knjige i drugu tiskanu građu (novine, časopise, plakate, sitni tisak i sl.) koja se nalazi u knjižnicama, a utvrđuje slijedom zakonskih odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (1999.) te iz njeg proizašlog Pravilnika o Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske (2001., 2007.), Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara RH (2011.) i Zakona o knjižnicama (1997.) te iz njeg proizašlih propisa – Pravilnika o matičnoj djelatnosti (2001.) i Pravilnika o zaštiti knjižnične građe (2005.) čije su odredbe usklađene s odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
 
 
  1. UTVRĐIVANJE SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA 


Knjižnično dobro za koje se predmnijeva da ima svojstvo kulturnog dobra dužni su nadležnim tijelima prijaviti građani, vlasnici i nositelji prava na dobru te drugi imatelji dobra.
Po službenoj dužnosti knjižnično dobro za koje se predmnijeva da ima svojstvo kulturnog dobra moraju prijaviti nadležna tijela državne uprave te matične knjižnice.
Prijava se upućuje nadležnom tijelu, odnosno konzervatorskom odjelu nadležnom prema sjedištu knjižnice:
 
Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Konzervatorski odjel u Dubrovniku
Konzervatorski odjel u Gospiću
Konzervatorski odjel u Imotskom
Konzervatorski odjel u Karlovcu
Konzervatorski odjel u Krapini
Konzervatorski odjel u Osijeku
Konzervatorski odjel u Pakracu
Konzervatorski odjel u Poreču
Konzervatorski odjel u Požegi
Konzervatorski odjel u Puli
Konzervatorski odjel u Rijeci
Konzervatorski odjel u Sisku
Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Konzervatorski odjel u Splitu
Konzervatorski odjel u Šibeniku
Konzervatorski odjel u Trogiru
Konzervatorski odjel u Varaždinu
Konzervatorski odjel u Vukovaru
Konzervatorski odjel u Zadru
Konzervatorski odjel u Zagrebu [za područje Zagrebačke županije]
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu [za Grad Zagreb]
 
Nadležno tijelo prosljeđuje dostavljenu dokumentaciju stručnoj matičnoj službi te djelatnosti za stručno  mišljenje za utvrđivanja svojstva kulturnog dobra. Isto mora sadržati sustav mjera zaštite.
 
Prijavi se prilaže obvezna dokumentacija koja se izrađuje prema pravilima knjižničarske struke.
 
Dokumentacija za pojedino knjižnično dobro, kao i zbirku knjižničnih dobara (knjiga, časopisa i sl.) mora sadržavati:
 
- osnovne identifikacijske podatke o dobru (naziv/naslov, porijeklo, vrsta građe, broj jedinica građe),
- sažeti opis dobra,
- mišljenje o vrijednosti i značenju dobra (valorizaciju) koje, u području svoje nadležnosti, izdaje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, kao središnja matična knjižnica i matične sveučilišne knjižnice (za visokoškolske knjižnice, specijalne knjižnice, knjižnice u sastavu vjerskih zajednica i dr.) te matična narodna  knjižnica (za narodne i školske knjižnice),     
- podatke o sustavu mjera zaštite zbirke pokretnih kulturnih  
  dobara i
-fotodokumentaciju o pojedinom knjižničnom dobru, odnosno knjižničnim dobrima unutar neke zbirke koja su osobito dragocjena (po kriteriju starosti, rijetkosti, provenijenciji, opremi – iluminacijama, ilustracijama, uvezima).
 
Za knjižnične zbirke dokumentaciji se obvezno prilaže i digitalna preslika (CD):
a) klasične inventarne knjige ili ispisa inventarne knjige iz računalne baze podataka s popunjenim osnovnim podacima (inventarni broj; datum; prezime i ime autora; naslov; mjesto i godina izdavanja; broj svezaka/godišta časopisa; signatura; napomena (o broju stranica, cjelovitosti primjerka i sl.) i/ili
b) kataloga (abecednog ili mjesnog) koji, uz osnovne elemente kataložnog opisa (prezime i ime autora; naslov; mjesto; nakladnik; godina izdavanja; opseg – broj stranica; dimenzije; podatak o ilustracijama; nakladnička cjelina), treba da sadrži i napomene o primjerku (provenijencija – ekslibrisi; iluminacije; ilustracije; dodaci uz tekst – grafički listovi, zemljopisne karte i sl.; stanje – stupanj cjelovitosti, očuvanosti i sl.) te signaturu i, po mogućnosti, inventarni broj.
 
Dokumentaciju je dužan izraditi, odnosno pribaviti prijavitelj (vlasnik ili nositelj prava na dobru, drugi imatelji dobra, matične knjižnice, nadležna tijela).
 
Preporuka:
S obzirom na stanje bibliografske obrade, osobito starije građe za koju se predmnijeva da ima svojstvo kulturnog dobra, u većim knjižnicama te knjižnicama vjerskih zajednica, preporučuje se sukcesivno prijavljivati pojedine zbirke, odnosno dinamikom koja slijedi izradu bibliografskih pomagala (inventarnih knjiga, knjižničnih kataloga) za pojedinu zbirku.

  

  1. DONOŠENJE RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA
 
Temeljem zaprimljene prijave te priložene dokumentacije, u nadležnome konzervatorskom odjelu, odnosno Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu nadležnom za područje Grada Zagreba izrađuje se prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra te, s obveznom dokumentacijom, upućuje Stručnom povjerenstvu za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra koje djeluje unutar Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture.
 
Zadaća je stručnog povjerenstva da stručno vrednuje građu koja je predmet prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i predloži ravnatelju/ravnateljici Uprave za zaštitu kulturne baštine da donese rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra. Na temelju toga rješenja kulturno dobro upisuje se u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na Listu zaštićenih kulturnih dobara.
 
Postupak vrednovanja knjižnične građe za koju se predmnijeva da ima svojstvo kulturnog dobra od najvećega nacionalnog značenja zadaća je posebnoga stručnog povjerenstva koje imenuje ministar kulture iz redova istaknutih stručnjaka za kulturnu baštinu. Rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra od najvećega nacionalnog značenja na prijedlog posebnog stručnog povjerenstva donosi ministar kulture. Na temelju toga rješenja kulturno dobro od najvećega nacionalnog značenja upisuje se u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na Listu kulturnih dobara nacionalnog značenja.
 
Knjižnice obvezno čuvaju rješenja o upisu njihove građe u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, kao i priloženu dokumentaciju. Presliku rješenja dostavljaju matičnoj knjižnici i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu na trajno čuvanje.
 
 
      3.   PRAĆENJE STANJA KULTURNIH DOBARA

 
Stanje kulturnih dobara stalno prati nadležno tijelo tj. matična knjižnica u suradnji s nadležnim konzervatorskim odjelom.
 
Stanje kulturnog dobra nadležno tijelo utvrđuje najmanje jedanput u pet godina. Nadležno tijelo utvrđuje sustav mjera zaštite koji sadrži opće i posebne uvjete (za izlaganje i sl.) za očuvanje, održavanje i namjenu knjižničnoga kulturnog dobra.        
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature