E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Propisi
 
 Obavijest fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenjePlan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa u 2019. godini
 

Opći propisi

- Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz Državnog proračuna (NN 46/18)
- Tumačenja Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (Tumačenja 20.siječnja, Tumačenja 29. ožujka)

- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17)
- Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 77/14, NN 83/14, NN 122/2015, 10/17122/17)
- Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11)
- Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja (NN 37/16)
- Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 41/16, NN 45/16)   
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (NN 42/16)
- Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN 42/16)
- Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske (NN 44/16)
- Uredba o izmjenama Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (NN 118/16)
- Odluka o  isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (NN 118/2017)
- Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020. (NN 22/17)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18)
- Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (NN 70/16, 74/17, 71/18)
- Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18)
- Zakon o procjeni učinaka propisa (NN 44/17)
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/18


 

Odlučivanje u kulturi
- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, NN 44/09, NN 68/13)

Ustanove u kulturi
- Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

Financiranje kulture
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90  ,NN 27/93, NN 38/09)
- Zakon o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11)
- Zakon o Zakladi "Hrvatska kuća-Croatia House" (NN 123/13)

Pravilnici
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)
- Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske Unije Kreativna Europa – potprogram Kultura (NN 45/18)
- Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (NN 54/19)

Uredbe
-
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture  (NN 17/17

Nagrade u kulturi
- Zakon o 'Nagradi Vladimir Nazor' (NN 27/91)
- Pravilnik o radu odbora 'Nagrade Vladimir Nazor' (NN 46/92)
- Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora "Nagrade Vladimir Nazor" (NN 16/18)  
- Odluka o 'Nagradi Iso Velikanović' (NN 82/05, NN 120/14, NN 21/17)
- Odluka o 'Nagradi Vicko Andrić' (NN 82/05, NN 33/13)
- Odluka o "Nagradi Ivo Horvat¨" (NN 96/06)
- Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi (NN 71/08)

Odluke
- Odluka o osnivanju povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranja obrazovnih, kulturnih, znanstvenih, sportskih i zdravstvenih programa i projekata hrvatskih manjina u susjednim i drugim zemljama i Hrvata u Bosni i Hercegovini, u 2003. godini (NN 41/03; NN 124/03 - Odluka o izmjeni odluke)
- Odluka o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (NN 28/19)

Međunarodni pravni propisi
-
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura  ( od 2007. do 2013.) (NN-MU 7/07)
- Europska kulturna konvencija ( NN-MU 1/99)
- Konvencija o osnivanju Organizacije ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (NN-MU 1/99)
- Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima (NN-MU 12/93)
- Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti i promicanju  raznolikosti kulturnih izričaja (NN-MU, br. 5/06, 5/07)
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o kulturnoj suradnji (NN-MU , br. 4/07, 9/07)
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o kulturnoj suradnji( NN-MU, br. 11/07)
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžan o kulturnoj suradnji (NN-MU, br.11/07)
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o kulturnoj  i prosvjetnoj suradnji (NN-MU, br. 11/07)
- Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o suradnji u području kulture (NN-MU 1/08)
- Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji (NN-MU 1/08)
- Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o suradnji u području kulture (NN-MU 1/08)
- Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Istočne Republike Urugvaja o suradnji na području kulture, znanosti i obrazovanja (NN-MU 1/08)
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (NN-MU 1/09) 
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području kulture (NN-MU 5/09
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Armenije o suradnji u području kulture, obrazovanja i znanosti (NN-MU 12/09)

Programi
Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine .pdf Arhivska djelatnost

Zakoni:
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18)
- Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN 178/04)


Pravilnici:
- Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04,106/07)
- Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04)
- Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04)
- Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99)
- Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)
- Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)
- Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02, 106/07)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10)

Uredbe:
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Gospiću (NN 101/99)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku (NN 7/07, 78/17)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Vukovaru (NN 7/07)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva za Međimurje (NN 14/07)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Križevcima (NN 77/08)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici (NN 121/08)

Odluke:
- Odluka o pripajanju Arhiva Instituta za suvremenu povijest Hrvatskom Državnom Arhivu  (NN 22/95)

 Knjižnična djelatnost

Zakoni:
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19)
  
Pravilnici:
- Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (
NN 139/98, 25/17)
- Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (
NN 58/99)
-
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, NN 16/14, NN 60/14 - Ispravak, NN 47/17)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
- Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (
NN 21/02)
- Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (
NN 52/05)

Uredbe:
- Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99)

Odluke:
-
Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige (
NN 30/96)

Sporazumi:
- Sporazum o jedinstvenoj cijeni knjigeMuzejska djelatnost

Zakoni:
- Zakon o muzejima (NN 61/18)
- Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (NN 76/07)
- Zakon o Spomen-području Jasenovac (NN 15/90; NN 28/90 Ispravak, NN 22/01)

Pravilnici:

- Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/19)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
- Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 16/19)
- Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)

- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11)


Uredbe:
- Uredba o 'Muzejima Hrvatskog zagorja' (NN 49/92)
- Uredba o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu djelatnika Muzeja Hrvatskog zagorja (NN 11/99)
- Uredba o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu djelatnika Muzejsko-galerijskog centra (NN 11/99)
- Uredba o osnivanju Hrvatskog športskog muzeja (NN 171/03)
- Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek (NN 57/05)
- Uredba o osnivanju Muzeja Narona (NN 57/05, NN 74/06, NN 31/14)
- Uredba o osnivanju Muzeja antičkog stakla u Zadru (NN 67/06 )
- Uredba o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma (NN 94/07, NN 110/09)
- Uredba o osnivanju Muzeja Vučedolske kulture (NN 23/13)
- Ugovor o osnivanju Muzeja Apoksiomena .pdf
- Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek (NN 121/17)

Odluke:
- Odluka o izradi Prostornog plana Spomen-područja Jasenovac (NN 20/90)
- Odluka o davanju suglasnosti na Statut Muzeja Ivana Meštrovića (NN 102/07)
- Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Muzejom evolucije i nalazište pračovjeka s lokalitetima Josipovac i Hušnjakovo u Krapini (NN 134/02)

Međunarodni pravni propisi:
- Konvencija o međunarodnim izložbama (NN-MU 15/02, 10/03)

 

 Kazališna i glazbeno scenska djelatnost

Zakoni:
- Zakon o kazalištima (NN 71/06, NN 121/13, NN 26/14)

Pravilnici:
-
Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007, 110/16)
- Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 39/07)
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Splitsko ljeto (NN 61/18)
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Dubrovačke ljetne igre (NN 58/11, 31/19)
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala  Varaždinske barokne večeri (NN 76/11)
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Osorske glazbene večeri (NN 55/11)
- Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstva za nacionalna kazališta (NN 116/08)
- Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik - Hrvatska (NN 14/13)
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb (NN 69/14, 56/17, 45/19)
 

 Audiovizualna djelatnost

Zakoni:
-
Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18)

Pravilnici:
- Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (NN 144/14)
- Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala ( NN 5/14 , NN 61/14, 18/17)
- Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (NN 70/19)
- Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (NN 127/14)

Odluke:
- Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti
(NN 46/08)

Međunarodni pravni propisi:
- Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o filmskoj koprodukciji br. 147 iz 1992., s konačnim prijedlogom zakona (NN-MU 4/04 - vrijedi do 31. prosinca 2018. godine)
- Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirane) (NN-MU 5/18 - Konvencija stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine)
- Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Republike Hrvatske marakeškom ugovoru o osnivanju svjetske trgovinske organizacije (NN-MU 13/00, NN-MU 14/00)
- Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine (NN-MU 5/07)
- Uredba o objavi Ugovora o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (NN-MU 11/07)
 

 
 
 
 


Samostalni umjetnici
14.6.2016. godine korisnicima Ministarstva kulture, u sklopu Portala otvorenih podataka na raspolaganju je pretraživanje putem ODS platforme (http://data.gov.hr/), s pomoću koje mogu pristupiti javnim podatcima na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku te načinu pristupa ponovne uporabe.

 
 
Registar umjetničkih organizacija
Umjetničko stvaralaštvo – osnivanje umjetničkih organizacija / E-postupak za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti


Zakoni:
- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, NN 44/96 - Ispravak)

Pravilnici:
- Pravilnik o registru umjetničkih organizacija (NN 53/96, NN 57/09)
- Pravilniko načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 91/15)
 


 Registar umjetničkih organizacijaZaštita i očuvanje kulturnih dobara

RJEŠENJE - utvrđuje se da su Dioklecijanovi podrumi u Splitu građevina arheološkog značenja od interesa za Republiku Hrvatsku i javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Republike Hrvatske, sukladno članku 19. a stavku 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
>>> Rješenje .pdf
>>> Katastarski preris s ucrtanim prostornim međama .pdf


Zakoni:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03NN 157/03 Ispravak, NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12 NN 157/13,NN 152/14, 44/17 i 90/18)
- Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika (NN 21/86, 26/93,  NN 33/89, NN 128/99 , NN 19/14, NN 99/14 - Odluka Ustavnog suda RH)
Tekst zakona

Pravilnici:
- Pravilnik o iskaznici  i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te  načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima (NN 117/12 , NN 124/12- Ispravak)
- Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/18)
- Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (NN 49/19, 55/19 -Ispravak)
 -Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)
- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11, NN 130/13)
- Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09, 117/12, NN 57/13)
- Pravilnik o određivanju kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država članica Europske unije (NN 38/04)
- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (NN 110/04)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04)
- Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara (NN 12/06
- Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 75/13)
- Pravilnik o upisniku koncesija na kulturnom dobru (NN 77/15)
- Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje (NN 77/15, 110/16)
- Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku čuvanja i korištenja dokumentacijske građe (NN 77/15)
- Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru (NN 134/15)
- Uredba Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara
- Uredba o unosu i uvozu kulturnih dobara R (EU) 880/2019, u OG L 151/ od 07.06.2019. 
- Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1081/2012 od 9. studenoga 2012. godine za potrebe Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 o izvozu kulturnih dobara (kodificirani tekst)

Uredbe:
- Uredba o osnivanju agencije za obnovu osječke tvrde (NN 28/99)
- Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, NN 119/01, NN 72/14)
- Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (NN 33/08)

Međunarodni pravni propisi:

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine, Narodne novine , Međunarodni ugovori, 10/04
Bilješka uz zakon Tekst zakona

- Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba i Protokol u vezi sa zabranom izvoza kulturnih dobara s okupiranih teritorija, Narodne novine, Međunarodni ugovori, 12/93 i 6/02 objava

- Konvencija Vijeća Europe o zaštiti arhitektonskog blaga Europe, Narodne novine, Međunarodni ugovori, 6/94

- Zakon o potvrđivanju UNIDROIT-ove Konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, sklopljen u Rimu 24. lipnja 1995, Narodne novine ,Međunarodni ugovori, 5/00, 6/02 objava

- Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirana) iz 1992. godine sastavljene u Valetti 16. siječnja 1992. godine, Narodne novine , Međunarodni ugovori, 4/04 i 9/04 objava

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. 5/05,5/07-objava

- UNESCO-ova Konvencija o mjerama zabrane i sprečavanju nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosu vlasništva kulturnih dobra, Narodne novine, Međunarodni ugovori, 12/93
Tekst zakona

- Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, Narodne novine Međunarodni ugovori 12/93
Usvojena: PARIZ, 1972.
Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

- Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara Narodne novine, Međunarodni ugovori 9/06, 2/07-objava

- Zakon o potvrđivanju drugog  Protokola uz Konvenciju za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (NN Međunarodni ugovori, br.11/05)

- Zakon o potvrđivanju Okvirne  konvencije Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo
(NN Međunarodni ugovori 5/07)

- Uredba o objavi Ugovora između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju Regionalnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Hrvatska, kao centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESCO-a
 (NN 1/09)

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima (NN; Međunatodni ugovori, br. 12/02)

- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu u vezi s nastavkom djelovanja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a (NN Međunarodni ugovori, br. 5/16)Mediji

Zakoni:
- Zakon o medijima (NN 59/04, NN 84/11, NN 81/13)
- Zakon o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13 , 136/13)
- Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10, NN 76/12, NN 46/17, NN 73/17 - Ispravak, NN 94/18 - Odluka Ustavnog suda RH)
- Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (NN 96/01)


Vijeće za elektroničke medije:

- Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma  i raznovrsnih elektroničkih medija (NN 150/13, 2/17)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (NN 83/14)
- Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima (NN 28/15)

- Pravilnik o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja  koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija NN 131/13,

- Pravilnik o  visini i načinu plaćanja naknada NN 93/13,
- Pravila za ostvarivanje prava na ispravak u programima pružatelja audio i audiovizualnih medijskih usluga NN 46/10,

- Pravilnik o Upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa (NN 134/13, 79/14,  23/17)

- Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela NN 77/15

- Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela neovisnih proizvođača NN 43/10,
- Pravilnik o hrvatskim audiovizualnim djelima NN 43/10,

- Pravilnik o načinu i postupku provedbe javnog natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih programa iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, kriterijima za dodjelu sredstava te načinu praćenja trošenja sredstava i ostvarivanja programa za koja su dodijeljena NN 43/10,

- Pravilnik o detaljnim mjerilima za određivanje audiovizualnih i/ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom (NN 132/14) 

- Popis značajnih događaja NN 47/08,
- Preporuka o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa NN 109/14

Odluke i Pravila:
- Odluka o načinu vrednovanja prijava na natječaj za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija NN 53/10
- Odluka o utvrđivanju visine plaća članova Vijeća za elektroničke medije (NN 77/04)
- Odluka o potvrđivanju Statuta Agencije za elektroničke medije (NN 34/08)
- Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe (NN 118/14)
- Pravila o ustupanju neiskorištenih isključivih prava (NN 47/15)

Međunarodni pravni propisi:
- Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovani pristup, Narodne novine, Međunarodni ugovori br: 4/07
- Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o razmjenama programa putem televizijskih filmova, Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/04
- Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o zaštiti televizijskih programa, Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/04 
- Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o sprječavanju programa emitiranog iz postaja izvan državnog područja, Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/04 
- Sporazum za olakšanje međunarodnog prometa vizualnog i auditivnog materijala prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera, Narodne novine, Međunarodni ugovori 4/94
- Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o prekograničnoj televiziji  i Protokola o izmnjenama Europske konvencije o prekograničnoj televiziji, Narodne novine, Međunarodni ugovori 11/01
- Objava o stupanju na snagu Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine, Narodne novine, Međunarodni ugovori 9/07
- Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice MEDIA 2007 (2007.-2013.), Narodne novine, Međunarodni ugovori 3/08


- Preporuke i drugi akti Vijeća Europe


 Ostali propisi relevantni za kulturu
Autorska prava
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 79/0780/11, 141/13, 127/14)

Udruge
- Zakon o udrugama (NN 74/14)

Zaklade i fundacije
- Zakon o zakladama i fundacijama (NN 36/95, NN 64/01)
- Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14)
- Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije, istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja (NN - MU10/00, 2/01)

Carinski propisi
- Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine NN 05/07
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona NN 05/07

Pomorski zakonik (NN181/04, NN 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15)

Sudjelovanje RH u programu Kultura
Zakon o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.) NN 7/07

Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice Tekst

Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u području kulture , prosvjete i znanosti Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/01

Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja Narodne novine, Međunarodni ugovori 5/05

 Porezne olakšice za donatore kulture i umjetnosti

Zakon o porezu na dobit (''Narodne novine'' broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18) u članku 7. stavku 7. propisuje da se 
 
„porezna osnovica povećava za darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.“

Prema članku 30. Pravilnika o porezu na dobit ('Narodne novine' br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19) 
 
„(1) Porezna osnovica povećava se za darovanja iznad svote propisane člankom 7. stavak 7. Zakona. Odlukama mjerodavnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija smatraju se pojedini projekti ministarstava kao i suglasnost ministarstva pojedinim projektima koje poduzimaju zakonom predviđeni primatelji darovanja.
 
(2) U darovanja iz stavka 1. ovoga članka ne spadaju sponzorstva ako je zauzvrat učinjena promidžba tvrtke, proizvoda ili znaka sponzora ili darovatelja.“

Zakon o porezu na dohodak (''Narodne novine'' broj 115/16, 106/18) u članku 15. stavku 2. i 3. propisuje da
 
„(2) Porezni obveznik može uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.
 
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovitu djelatnost primatelja darovanja.“
 
Dakle, sva darivanja, bilo u novcu ili u naravi, koja ne premašuju 2% ostvarenih ukupnih prihoda darovatelja u prethodnoj godini, priznaju se kao izdaci samim slovom Zakona. Izdaci iznad tog iznosa također se smatraju izdacima ali pod uvjetom da su dani prema programima i rješenju Ministarstva kulture.
 
O svakom darovanju, bilo u naravi ili u novcu, darovatelj i daroprimatelj moraju imati zaključen ugovor ili drugu valjanu ispravu. Za darovanja veća od 2% ukupnih prihoda ostvarenih prethodne godine, koja su dana u kulturne svrhe, Ministarstvo kulture na zahtjev darovatelja istome izdaje rješenje.
 
U svrhu priznavanja poreznih olakšica za darovanja dana u kulturne svrhe darovatelj je dužan pri godišnjem obračunu poreza na dobit i poreza na dohodak, Poreznoj upravi predočiti ugovor o darovanju, nalog za prijenos, potvrdu o primitku stvari, prava i usluga, te spomenuto rješenje Ministarstva kulture ako su darovanja veća od 2% ostvarenih prihoda darovatelja u prethodnoj godini.


ARHIVA
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature