E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Audiovizualne djelatnosti   >  Digitalno opremanje kinodvorana  >  ODLUKA
KLASA: 612-11/12-01/0026
URBROJ: 532-10-03/4-12-02
Zagreb, 8. svibnja 2012.
 
 
Ministrica kulture, sukladno Strateškom planu Ministarstva kulture Republike Hrvatske 2012. - 2014. i Nacionalnom programu promicanja audiovizualnog stvaralaštva 2010. – 2014. te ovlasti Vlade Republike Hrvatske KLASA: 025-04/94-01/01, URBROJ: 5030104-94-3 od 26. svibnja 1994. godine, nakon provedenog Javnog poziva za iskazivanje interesa za potporu digitalnom opremanju nezavisnih kinodvorana u razdoblju 2012. - 2013. godine (KLASA: 406-01/11-01/0086, URBROJ: 532-02-01-02-01/1-11-01 od 16. studenoga 2011.), dana 8. svibnja 2012.  donosi sljedeću
 
 
 
O D L U K U
 
 
I.
 
Prihvaća se Lista nezavisnih kinoprikazivača koju je Stručno povjerenstvo za digitalizaciju utvrdilo na sjednici 20. travnja 2012. godine za Projekt digitalizacije kinodvorana 2012. – 2013. godine, koja je u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio. 
 
 
II.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
 
  
  M I N I S T R I C A
                         
                                                                            prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić


 
LISTA NEZAVISNIH KINOPRIKAZIVAČA  koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo za digitalizaciju na sjednici održanoj 20. travnja 2012. godine, a nakon provedenog Javnog poziva za iskazivanje interesa za potporu digitalnom opremanju nezavisnih kinodvorana u razdoblju 2012. – 2013. (KLASA: 40601/11-01/0086, URBROJ: 532-02-01-02-01/1-11-01 od 16. studenoga 2011.):
 
 
 
1.    JAVNA USTANOVA PULA FILM FESTIVAL, KINO VALLI
2.    UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ZAGREB FILM FESTIVAL, KINO EUROPA
3.   JAVNA USTANOVA U KULTURI KINEMATOGRAFI DUBROVNIK, KINO SLOBODA
4.    GRAD RIJEKA, ART-KINO CROATIA
5.     HRVATSKI FILMSKI SAVEZ, KINO TUŠKANAC
6.    CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC, CENTAR ZA KUTURU ČAKOVEC
7.    PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA, KINO VELEBIT
8.    PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, KINOTEKA ZLATNA VRATA
9.    PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DARUVAR, KINO «30.svibanj»
10.  EKRAN d.o.o. , KINO CENTRAL
11.   JAVNA USTANOVA PULA FILM FESTIVAL  (JAVNA USTANOVA PULA FILM FESTIVAL nosioc je zajedničke prijave filmskih festivala: MOTUVUN FILM FESTIVAL, FESTIVAL MEDITERANSKOG FILMA SPLIT,  SPLIT FILM FESTIVAL, VUKOVAR FILM FESTIVAL, ZAGREB FILM FESTIVAL)
12.   PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VODICE, KULTURNI CENTAR VODICE
13.   DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE SISAK, KRISTALNA KOCKA VEDRINE
14.   PUČKO OTVORENO UČILIŠTE NOVSKA, KINO NOVSKA
15.   PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZABOK, KINO ZABOK
16.   PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA, KINO GORICA
17.   PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ, KINO POREČ
18.   GRADSKO KINO SINJ d.o.o. , GRADSKO KINO SINJ
19.   PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GOSPIĆ, KINO KORZO
20.   CENTAR ZA KULTURU KORČULA, DOM KULTURE
21.   PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BIOGRAD NA MORU, KINO BIOGRAD NA MORU
22.   PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN, SPOMEN DOM
23.   KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO «SLOGA» PAKRAC, HRVATSKI DOM DOKTOR FRANJO TUĐMAN
24.   PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KUTINA, KINO MOSLAVINA
25.   DOM KULTURE GRADA PRELOGA, DOM KULTURE GRADA PRELOGA
26.   PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ROVINJ, KINO GANDUSIO
27.   MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI, KINO METROPOLIS
28.   PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature