E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Muzejska djelatnost  >  Hrvatsko muzejsko vijeće  >  Smjernice za prijavu i vrednovanje muzejskih programa
Smjernice za prijavu i vrednovanje muzejskih programa 

           
Hrvatsko muzejsko vijeće stručno vrednuje programe muzejske djelatnosti prijavljene na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09), Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16), Zakonu o muzejima (NN 61/18) i Kodeksu profesionalne etike ICOM-a.
Hrvatsko muzejsko vijeće pri vrednovanju programa primjenjuje izvještaj o evaluaciji programa svih muzeja i ostalih prijavitelja na temelju primljenih izvještaja o realizaciji financiranih programa za prethodnu godinu. Izvještaj priprema stručna služba nadležne Uprave Ministarstva kulture.
 
 
Pri vrednovanju muzejskih programa za 2019. godinu posebno će se podržati:
 • programi muzejskih ustanova koji su svoju programsku koncepciju profilirali i usmjerili prema osnovnoj djelatnosti muzeja, odnosno prema obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciji vlastitog fundusa te podizanje razine inventiranosti muzejske građe
 • programi koji uključuju intenziviranje suradnje i razmjenu između muzeja, odnosno organizaciju zajedničkih izložaba i ostalih projekata kao i međunarodnih izložaba, vodeći pri tom računa o reciprocitetu pri razmjeni izložaba i snošenju troškova
 • programske djelatnosti izložbi i izložbi iz fundusa te pedagoško-interaktivne programe usmjerene prema kreativnom i interaktivnom odnosu s publikom različitih uzrasta te društvenih i obrazovnih skupina
 • programi muzejskih ustanova s obzirom na stupanj obrade i inventiranosti muzejske građe, verificiranost muzeološke koncepcije stalnog postava i registraciju muzejskih i galerijskih zbirki (utvrđivanje svojstva kulturnog dobra).
 
Temeljni kriteriji pri vrednovanju muzejskih programa na temelju Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16):
 1. Kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
 2. Važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
 3. Primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
 4. Ekonomičnost i dugoročnost programa
 5. Promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
 6. Opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma
 7. Promicanje programa za djecu i mlade
 8. Sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
 9. Podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
 10. Podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te
 11. Financijska potpora iz drugih izvora
 
 
Dodatne smjernice za vrednovanje muzejskih programa:
 1. Kvaliteta, jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost prijedloga programa (cjelovit i jasan opis programa: CILJ, SVRHA, METODE, OČEKIVANJA; kvaliteta proračuna - realan i specificiran proračun usklađen s predloženim aktivnostima te raznolikost izvora financiranja)
 2. Sadržajna profiliranost i programski kontinuitet
 3. Stručno osmišljen i vođen plan djelovanja prema krajnjim korisnicima, kroz njima primjerene sadržaje
 4. Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa predlagatelja
 5. Usklađenost sa strateškim planom muzeja
 
 
Upute za prijavljivanje muzejskih programskih aktivnosti:
 1. Izložbe i izložbe iz fundusa
 2. Pripremni radovi za stalne postave
 3. Nakladništvo
 4. Otkup muzejske građe
 5. Preventivna zaštita muzejske građe
 6. Restauriranje muzejske građe
 7. Muzejske manifestacije
 8. Edukativni programi
 
 
 1. Izložbe i izložbe iz fundusa
Prednost se daje izložbama iz fundusa vezanim uz osnovnu djelatnost muzeja i onima vezanim uz funkciju pripreme stalnog postava, kao i izložbama koje studijski i znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja (studijske izložbe, retrospektivne i tematske izložbe, međumuzejske razmjene izložaba, međunarodne izložbe.)
Izložbe koje zahtijevaju duže pripreme mogu se planirati odnosno financirati po fazama, kao:
 - pripremni radovi (obvezno je priložiti cjeloviti program i terminski plan realizacije programa s projekcijom troškova);
 - realizacija izložbe.
 
Prilikom podnošenja programa prilaže se dokumentacija koja sadrži:
 - koncepciju programa s obrazloženjem;
 - ime autora/ice izložbe i suradnika;
 - ime autor/ica likovnog i/ili tehničkog postava;
 - podatke za izradu kataloga (naslov, autor/ica, urednik/ica, format i opseg, ilustracije, naklada, terminski plan realizacije)
 - vrstu i opseg izložbe;
 - mjesto i prostor održavanja i vrijeme trajanja izložbe;
 - detaljno razrađen troškovnik;
 - dokaz o utvrđenim izvorima financiranja;
 - potvrdu vlasnika izložbenog prostora za korisnike koji ne posjeduju vlastiti izložbeni prostor.
 
 
 1. Pripremni radovi za stalne postave
Za pripremne radove za novi stalni postav muzejska ustanova prilaže odgovarajuću dokumentaciju koja sadrži:
- preliminarni muzeološki program;
- historijat muzeja i muzejskih zbirki te dugoročan plan zapošljavanja stručnog i tehničkog osoblja;
- analiza i valorizacija prostora predviđenih za muzejske sadržaje i plan rasporeda muzejskih sadržaja;
- idejno rješenje prostora za stalni postav i ostale funkcije muzeja;
- imena autora/ica arhitektonskog, muzeološkog i likovnog programa;
 - aproksimativan troškovnik;
 - iznos sredstava koji se traži od Grada, Županije, Ministarstva kulture i dr.
 
Za usvojenu/definiranu muzeološku koncepciju stalnog postava muzejska ustanova prilaže odgovarajuću dokumentaciju koja sadrži:
- cjeloviti muzeološki program;
- likovni postav;
- imena autora/ica muzeološke koncepcije;
- imena autora/ica likovnog postava;
- sinopsis postava;
- dvije stručne verifikacije programa/recenzije muzeološkog i arhitektonskog programa stručnjaka iz muzeologije i stručnjaka iz odgovarajućeg znanstvenog područja s odgovarajućim znanstvenim stupnjem, a prema izboru institucije koja vodi program novoga stalnoga postava muzejske ustanove;
- iznos sredstava koji se traži od Grada, Županije, Ministarstva kulture i dr.
- konzervatorska studija zgrade i prijedlog građevinske obnove i preporuku za sanaciju, ukoliko se radi o spomeniku kulture
 
Muzeološka koncepcija definira odnos veličine prostora prema namjeni (Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije, NN 30/06).
Po verifikaciji idejne koncepcije stalnog postava, Hrvatsko muzejsko vijeće imenuje Stručno povjerenstvo za praćenje realizacije stalnog postava.
Prije usvajanja recenziranih muzeoloških koncepcija od Hrvatskog muzejskog vijeća neće se prihvatiti program financiranja stalnog postava kao niti prijedlozi investicija za uređenje zgrada, unutarnjih prostora i dr., koje na temelju mišljenja Hrvatskog muzejskog vijeća razmatra i predlaže Povjerenstvo za investicije, Uprava za pravne i financijske poslove i programe Europske unije Ministarstva kulture.
Napomena: Za adaptacije zgrada u svrhu muzejske funkcije nužno je primijeniti i elementarne muzeološke standarde za arhitektonski program.
 
 1. Nakladništvo
Programi nakladništva u muzejskoj ustanovi mogu se planirati odnosno, financirati po fazama koje je potrebno navesti u prijavnici:
 1. pripremni radovi
  1. po prethodnom istraživanju, odabir radova i prijedlog teksta,
  2. terminski plan realizacije publikacije i specificirani naslov, autor/ica, format i opseg, broj ilustracija, vrsta uveza, naklada i dr., sa specifikacijom svih troškova
  3. detaljni podatci o dosadašnjim odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i ostalih izvora
 2. realizacija - troškovi dizajna, fotografiranja, prijeloma, tiska i dr. (priložiti odgovarajuće ponude)
Za kataloge izložbi prednost se daje izdanjima vezanim uz stalni postav (katalozi stalnog postava i fundusa te katalozi zbirki koje imaju utvrđen status kulturnog dobra, a mogu se izdavati po pojedinim tematskim cjelinama predmetne zbirke).
Podržavat će se zbornici i godišnjaci muzeja, tj. stalne publikacije te nakladnički programi vezani uz pedagošku djelatnost (vodiči, radni listići, katalozi za djecu).
 
 
 1. Otkup muzejske građe
Program otkupa temelji se na Strateškom planu muzeja sa svrhom popune fundusa uz utvrđenu listu prioriteta i primjenu postojećeg međunarodnog standarda sadržanog u ICOM-ovu Kodeksu profesionalne etike u točki 3. Prikupljanje i istraživanje u muzejima.
U cilju ostvarivanja godišnjih programa utvrđuju se kriteriji za otkup muzejske građe za potrebe:
- popunjavanja stalnih postava muzeja;
- popunjavanja stručnih i znanstvenih zbirki;
- poštivanje primjene odredbe članka 18. Zakona o Zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br.  69/99, 151/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10,  61/11, 25/12, 136/12, 157/13,152/14)  kod otkupa dobra za koja se predmnijeva da imaju svojstvo kulturnog dobra, primjena propisa o nalazu blaga tj. članak 140. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).
 
Program prijedloga za otkup muzejske građe, uz listu prioriteta, treba sadržavati:
- naziv i sjedište podnosioca prijedloga;
- ime autora/ice i naziv umjetnine i/ili muzejske građe koja se predlaže za otkup;
- osnovne podatke o muzejskoj građi;
- obrazloženje razloga za otkup djela;
- stručnu analizu/ocjenu muzejske građe koja se predlaže za otkup;
- procijenjenu tržišnu vrijednost umjetnine (slika, skulptura, predmeta umjetničkog obrta, antikviteta i radova suvremenih umjetnika)
- traženi iznos za otkup;
- odgovarajuću fotodokumentaciju;
- izjavu o vlasništvu ovjerenu kod javnog bilježnika za iznose otkupnine iznad 1.000,00 kn;
- izjavu osnivača, ukoliko nije riječ o državnom muzeju, da će sudjelovati u sufinanciranju otkupa.
 
Grad / županija i Ministarstvo kulture sudjeluju u otkupu muzejske građe za popunjavanje fundusa galerija i muzeja koje imaju umjetničke i ostale zbirke prema njihovom godišnjem programu otkupa, a posebice onih za koje materijalnu osnovu osiguravaju gradovi i županije.
Ministarstvo kulture  podržava otkup za državne muzeje u 100% iznosu, a za gradske, županijske i ostale muzeje do 50% od ukupnog iznosa otkupa.
Po ocjeni Hrvatskog muzejskog vijeća sredstva za otkup moguće je odobriti kao akontaciju uz obvezu ispunjavanja gore navedenih uvjeta.
 
 1. Zaštita muzejskih fondova - restauriranje muzejske građe
Uz prijavnicu za ovu vrstu programa potrebno je priložiti:
- plan restauriranja muzejske građe po fazama koji se obvezno treba sastojati od popisa prioriteta  s financijskim pokazateljima i fazama realizacije
- podatak o sustavu mjera zaštite pokretnih kulturnih dobara te podatak o smještaju/čuvanju po završetku konzervatorsko-restauratorskih radova
- ponuda pravne ili fizičke osobe koja ima rješenje o dopuštenju za obavljanje određenih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, 44/10).
Prednost pri financiranju programa restauracije ima građa za stalni postav kao i stupanj ugroženosti građe te građa za koju je utvrđen status kulturnog dobra.
 
 1. Zaštita muzejskih fondova – preventivna zaštita muzejske građe
Uz prijavnicu za ovu vrstu programa potrebno je priložiti plan preventivne zaštite zbirki
- prijedlog materijala neophodnog za čuvanje građe
- popis mjera kojima se uklanjaju nepovoljni čimbenici u okolini koji utječu na oštećivanje i propadanje građe prilikom pohrane, manipulacije i izlaganja muzejske građe
- program osnivanja i/ili primjerenog opremanja preparatorskih radionica u muzejima
Napomena: Nabava arhivskih ladičara i ormara kao i oprema za održavanje mikroklimatskih uvjeta stalnom postavu, izložbenom prostoru i dr.,  prijavljuje na prijavnici za Investicijsku potporu.
 
 
 1. Muzejske manifestacije
Muzejske manifestacije podrazumijevaju organizaciju godišnjih, bijenalnih ili trijenalnih programa, festivala ili dana, okruglih stolova, stručno-znanstvenih skupova te muzejskih nagrada u organizaciji muzejskih ustanova.
 Uz prijavnicu za ovu potprogramsku djelatnosti potrebno je priložiti detaljno razrađen plan i način organizacije i realizacije programa i obrazloženje važnosti pokretanja, odnosno organizacije takve vrste programa.
 
 1. Edukativna djelatnost
Edukativna djelatnost podrazumijeva dinamične programe i aktivnosti koje se  prvenstveno oslanjaju na muzejske zbirke odnosno stalne ili povremene izložbe te programe koji su prilagođeni interesu zajednice. 
Posebno će se vrednovati programi osmišljavanja strategije razvoja publike u skladu s poslanjem muzeja:
- razgovori, radionice i druge aktivnosti vezane uz stalni postav, pojedine izložbene projekte, određene teme i događanja od nacionalnog i lokalnog značaja,
- intenziviranje suradnje sa školama i fakultetima,
- aktivnosti muzeja u skladu s nacionalnim kurikulumom.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature