E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Inovativne umjetničke i kulturne prakse  >  Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse  >  Kriteriji za vrednovanje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi

 Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse pri vrednovanju programa primjenjuje:
 
 
1. Temeljne kriterije koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16):
 
1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa

2. važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta

3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje

4. ekonomičnost i dugoročnost programa

5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte

6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.

7. promicanje programa za djecu i mlade

8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom

9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa

10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te

11. financijska potpora iz drugih izvora.
 
 
2. Smjernice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse za vrednovanje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi za 2019. godinu
 
Prioriteti za dodjelu sredstava: 
 
  • multidisciplinarni programi
 
Multidisciplinarni programi podrazumijevaju raznorodne kulturne djelatnosti u svojim suvremenim oblicima/izražajima uz inovativne pristupe i korištenje novih medija i tehnologija. Takvi programi su predstavljeni kroz kompleksne projekte kojima se potiče suradnja između različitih medija i disciplina s ciljem razvoja novih oblika umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.
 
Bitan aspekt multidisciplinarnih programa je istraživački pristup umjetničkoj proizvodnji, kao i razmjena iskustava o različitim dimenzijama umjetničke proizvodnje i kulturnog stvaralaštva.
 
Vizualni izričaji suvremene umjetničke prakse, posebice rad s novim tehnologijama i korištenje novih medija i tehnologije u umjetničkom stvaralaštvu i istraživanju, inkorporiranje multimedijalnih sadržaja u druga područja kulture, interakcija novih područja umjetničkog i kulturnog izražavanja te povezivanje područja umjetnosti, znanosti i tehnologije značajno pridonose razvoju i povećanju vidljivosti rubnih progresivnih područja umjetnosti i kulture koja su ključna mjesta najnaprednije kulturne prakse u području suvremene umjetnosti i kulture. 
 
  • cjelogodišnji programi
 
Cjelogodišnji programi podrazumijevaju cjelogodišnje aktivnosti kulturnih klubova i klubova mladih, kulturnih centara i organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti, potom aktivnosti informacijskih i/ili resursnih centara, platformi i mreža za razvoj mladih umjetnika, kustosa, programskih voditelja i dr.
Cjelogodišnje programe karakterizira angažman na polju suvremenog stvaralaštva u području kulture uz visoke kreativne standarde, korištenje inovativnih formi i umjetničkog jezika. Podrška organizacijama u kulturi koje kontinuirano realiziraju profilirane programe osigurava stabilnost nezavisne kulturne scene. 
 
  • manifestacije
 
Manifestacije podrazumijevaju festivale, smotre, konferencije, simpozije te suradničke programe koji uključuju inovativne i nove formate suvremenog umjetničkog izraza, interakciju umjetnosti, tehnologije i kulturne proizvodnje koja doprinosi unaprjeđenju područja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi. U cilju stvaranja kreativnih modela raznovrsnih interakcija, manifestacije mogu biti usmjerene na istraživanja i eksperimentiranja.
 
Manifestacije mogu prezentirati tematske i problemske cjeline od značenja za razvoj zajednice kao i njezinu umreženost u međunarodnom kontekstu te otvorenost različitim kulturama (interkulturalnost).  
 
  • edukativni programi
 
Edukativni programi podrazumijevaju dinamične aktivnosti koje se realiziraju u cilju intenzivnijeg uključivanja javnosti u umjetničke i kulturne programe te ih pozicioniraju kao referentna mjesta distribucije znanja.
 
Uključuju programe razgovora, radionica, tematske i problemske tribine, debate, okrugle stolove, seminare, javna predavanja, kreativne radionice za djecu i mlade koje promoviraju svijest o promatranju, propitkivanju i sudjelovanju u oblikovanju vlastitog vizualnog okruženja i dr. Edukativni programi pridonose razvoju publike i uključivanju građana u kreativne umjetničke i kulturne procese.
 
Vrednuje se kontinuitet programa, značaj na nacionalnoj razini, značaj za lokalnu zajednicu, stručne reference voditelja programa/predavača, koncepcija programa i dr. Posebno se vrednuje uspostava mreže produktivnih partnerstava. 
 
  • umjetničke produkcije
 
Umjetnička produkcija uz inovativan karakter produkcije na vizualnoj i diskurzivnoj razini podrazumijeva produkciju novog umjetničkog rada i/ili projekta koji unutar okvira umjetničke i intelektualne proizvodnje problematizira suvremeni umjetnički i kulturni kontekst. Umjetnička produkcija može obuhvatiti istraživanja koja razvijaju kritičke i eksperimentalne umjetničke pristupe i kustoske i/ili umjetničke pozicije te se istraživački odnose spram umjetničkih medija.
 
Podržavaju se komplementarni istraživački programi koji nadopunjavaju različite institucionalne i konceptualne međuprostore i koji su usmjereni k istraživanju, razumijevanju, kontekstualizaciji, promociji, prezentaciji i  komunikaciji recentnog suvremenog stvaralaštva. 
 
  • rock glazba: festivali i klupski programi
Programe prijavljene na programsku djelatnost “Rock glazba: festivali i klupski programi” vrednuje Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj sukladno Smjernicama Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe za 2019. godinu (http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18445). 
 
 
3. Izvještaj o evaluaciji programa svih korisnika sredstava osnovom primljenih izvještaja o realizaciji financiranih programa za prethodne godine. Izvještaje priprema Odjel za vizualnu umjetnost Ministarstva kulture.
 
 
4. Ispunjenost prijavnice sukladno uputama.

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature