E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Vizualne umjetnosti  >  Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti  >  Kriteriji za vrednovanje programa vizualnih umjetnosti
Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti pri vrednovanju programa primjenjuje:

1. Temeljne kriterije koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16):
 
 1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
 2. važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
 3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
 4. ekonomičnost i dugoročnost programa
 5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
 6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.
 7. promicanje programa za djecu i mlade
 8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
 9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
 10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te
 11. financijska potpora iz drugih izvora.

2. Smjernice Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti za vrednovanje programa vizualnih umjetnosti:
 
Cilj potpore promicanju vizualne umjetnosti je poticanje suvremenog vizualnog stvaralaštva, unaprjeđenje i zaštita slobode vizualnog djelovanja, potpora likovnim događanjima, očuvanje likovne nacionalne baštine i kulturne raznolikosti te poticanje razvoja i promidžbe vizualnih umjetnosti. 
Programske aktivnosti trebaju biti prilagođene suvremenim potrebama zajednice i stvaranju novog kreativnog ozračja hrvatske likovne scene čija će vrijednost stvoriti prepoznatljivost unutar suvremenih likovnih stremljenja. Putem interdisciplinarnog pristupa i sustavnih aktivnosti najšira se javnost senzibilizira za uključivanje u sferu vizualnih umjetnosti.
 
Vrednuje se kontinuitet programa, značaj na nacionalnoj razini, značaj za lokalnu zajednicu, stručne reference voditelja i izvoditelja programa, koncepcija programa i dr. Posebno se vrednuje uspostava mreže produktivnih partnerstava.
 
 1. Izložbeni programi:
 
Izložbeni programi podrazumijevaju cjelogodišnju/kontinuiranu izlagačku djelatnost s godišnjim izložbenim programom. Vrednuje se kvaliteta predloženog programa, razvoj cjelovite koncepcije programa, veličina i opremljenost prostora (obrazložiti). Obavezno je navesti postoji li Umjetnički savjet  te navesti članove. Obavezno je priložiti terminski plan održavanja izložbenog programa po mjesecima u tablici. Posebno se vrednuje realizacija gostujućih projekata u okviru godišnjeg programa tj. razmjena izložbi i suradnja.
Podupiru se i povremeni/pojedinačni izložbeni programi retrospektivnih, samostalnih, skupnih, tematskih i problemskih izložaba sadržajne inventivnosti, izložbe od nacionalnoga značenja, programi koji uključuju različite oblike multimedijalnog izražavanja i povezivanja s primijenjenim umjetnostima.
 
Posebne napomene:
 
Produkcijski troškovi za realizaciju umjetničkog rada i autorski honorar umjetniku izložbe obavezno se iskazuju u cjelovitom programu prijavljene izložbe te se ne prijavljuju zasebno.
 
Preporučeno trajanje izložbe je najmanje 30 dana.
Predlagatelji koji prijavljuju više od jedne izložbe obavezni su cjelogodišnji izložbeni program prijaviti na jednoj prijavnici. U prilozima prijavnici će za svaku izložbu dostaviti detaljan opis (naziv, vrijeme održavanja, autor izložbe, detaljan troškovnik  i dr.)  i ostalu obaveznu dokumentaciju.
 
Predlagatelji upisani u Očevidnik muzeja obavezno svoj program prijavljuju na programe muzejske djelatnosti.
 
 1. Likovne manifestacije
Likovne manifestacije podrazumijevaju organizaciju bijenalnih i trijenalnih izložbi i sl. te skupove koji značajno doprinose unaprjeđenju područja vizualnih umjetnosti. Manifestacije mogu prezentirati tematske i problemske cjeline od značenja za razvoj zajednice kao i njezinu umreženost u međunarodnom kontekstu te otvorenost različitim kulturama (interkulturalnost). 
Podupirat će se i umjetničke likovne kolonije koje se kontinuirano održavaju, imaju nacionalni i/ili lokalni značaj i prepoznatljivost te ukazuju na kontinuitet umjetničkog stvaralaštva i stvaralačkog potencijala hrvatske umjetnosti.
Likovne manifestacije svojim sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i značajem pridonose razvoju i promicanju vizualne umjetnosti na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
 
 1. Edukativni programi
Edukativni programi podrazumijevaju aktivnosti koje se realiziraju u cilju intenzivnijeg uključivanja javnosti u programe vizualnih sadržaja. Programi razgovora, radionica za djecu i mlade i dr., tematske i problemske tribine, seminari, javna predavanja i ostalo vezani uz pojedine izložbe i manifestacije, stvaraju i razvijaju obrazovni resurs za posjetitelje, škole, obitelji i posebne zainteresirane skupine.
 
 
3. Izvještaj o evaluaciji financiranih programa svih korisnika sredstava za prethodne godine. Izvještaje priprema Odjel za vizualnu umjetnost Ministarstva kulture.
 
4. Ispunjenost e-prijavnice sukladno uputama uz dostavu svih propisanih obaveznih priloga.
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi