E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Vizualne umjetnosti  >  Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti  >  Kriteriji za vrednovanje programa vizualnih umjetnosti

Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti pri vrednovanju programa primjenjuje:


1. Temeljne kriterije koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16):

1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa

2. važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta

3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje

4. ekonomičnost i dugoročnost programa

5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte

6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.

7. promicanje programa za djecu i mlade

8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom

9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa

10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te

11. financijska potpora iz drugih izvora.


2. Smjernice Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti za vrednovanje programa vizualnih umjetnosti za 2019. godinu

Prioriteti za dodjelu sredstava:

- izložbe

Izložbe koje zahtijevaju istraživanje i uključuju duže pripreme mogu se planirati odnosno financirati po fazama:

a) pripremni radovi (obvezno je priložiti cjeloviti program i terminski plan realizacije izložbe s projekcijom troškova)

b) realizacija izložbe. 

Vrste izložbe:

Studijske izložbe
Studijske izložbe stručno i znanstveno prezentiraju nova saznanja vezana uz određeno područje, osobu, epohu i pojavu, određene stručne i znanstvene probleme, umjetničke pravce, teme i pokrete iz prošlosti i sadašnjosti.
S obzirom na različite razine stručne i znanstvene obrade, studijske izložbe mogu biti:
a) informativne - najčešće na osnovu dokumenata i fotografija informiraju o određenoj temi; izložba mora biti u funkciji programske orijentacije predlagatelja; izložbu prati pozivnica, katalog i plakat.
b) tematske i kompleksno-tematske - kritički prikazuju stručno i znanstveno obrađenu temu ili stvaralaštvo pojedinog umjetnika, razdoblja ili epohe, grupe ili tendencije od posebnog značaja za hrvatsku umjetnost i kulturu; izložbu prati pozivnica, plakat i katalog, zatim s tekstualnim dijelom koji sadrži kritičku studiju, prijevod ili sažetak na jednom od svjetskih jezika te bibliografiju; uz ovaj tip izložbe potrebno je tiskati deplijan s informativnim tekstom. 

Monografske izložbe - obuhvaćaju dio opusa umjetnika čije je djelovanje već afirmirano, a od posebnog je značaja za hrvatsku umjetnost; izložbu prati pozivnica, plakat i katalog s reprodukcijama u boji i crno-bijeloj tehnici najznačajnijih djela i s tekstualnim dijelom koji sadrži: predgovor, prijevod ili sažetak na jednom od svjetskih jezika, kataloške jedinice i bibliografiju. 

Skupne izložbe - predstavljaju stvaralaštvo većeg broja umjetnika i daju uvid u recentno likovno stvaralaštvo;
izložbu prati pozivnica, plakat i katalog s reprodukcijama u boji i crno-bijeloj tehnici najznačajnijih djela i sa tekstualnim dijelom koji sadrži predgovor, prijevod ili sažetak na jednom od svjetskih jezika, kataloške jedinice i biobibliografiju. 

Retrospektivne i tematske izložbe - kritički prikaz likovnog stvaralaštva pojedinog umjetnika, razdoblja ili epohe, grupe ili tendencije od posebnog značenja za hrvatsku umjetnost; izložbu prati pozivnica, plakat, katalog s reprodukcijama u boji i crno-bijeloj tehnici, tekstualnim dijelom koji sadrži kritičku studiju, prijevod ili sažetak na jednom od svjetskih jezika i biobibliografiju; uz ovaj tip izložbe potrebno je tiskati prospekt s informativnim tekstom. 

Gostovanja (razmjena izložbi)
Program prijavljuje predlagatelj koji prima izložbu. 

Produkcijski troškovi za realizaciju umjetničkog rada i autorski honorar umjetniku izložbe iskazuju se u cjelovitom programu izložbe.

Preporučeno trajanje izložbe je najmanje 30 dana.

Broj prijava
Predlagatelji koji prijavljuju više od jedne izložbe (strukovna društva, centri za kulturu, pučka otvorena učilišta, ustanove i dr.) dostavljaju jednu prijavnicu za sveukupni izložbeni program vizualnih umjetnosti u 2019. godini.
U prilogu se za svaku izložbu dostavlja ostala obvezna dokumentacija (naziv, vrijeme održavanja, autor izložbe, detaljan troškovnik i dr.).
Uz prijavnicu se obvezno dostavlja terminski plan prijavljenih programa za 2019. godinu.

- manifestacije

Manifestacije podrazumijevaju bijenalne, trijenalne izložbe i dr., umjetničke likovne kolonije te skupove koji značajno doprinose unaprjeđenju područja vizualnih umjetnosti, koje se kontinuirano održavaju te ukazuju na kontinuitet umjetničkog stvaralaštva i stvaralačkog potencijala hrvatske umjetnosti.

Manifestacije mogu prezentirati tematske i problemske cjeline od značenja za razvoj zajednice kao i njezinu umreženost u međunarodnom kontekstu te otvorenost različitim kulturama (interkulturalnost).

Manifestacije svojim sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i značajem, pridonosi razvoju i promicanju vizualne umjetnosti na nacionalnoj razini.

- edukativni programi

Edukativni programi podrazumijevaju aktivnosti koje se realiziraju u cilju intenzivnijeg uključivanja javnosti u programe vizualnih sadržaja i razvoj publike. Programi razgovora, radionica za djecu i mlade i dr., tematske i problemske tribine, okrugli stolovi, seminari, javna predavanja i ostalo vezani uz pojedine izložbe, teme i manifestacije, stvaraju i razvijaju obrazovni resurs za posjetitelje, škole, obitelji i posebne zainteresirane skupine.

Vrednuje se kontinuitet programa, značaj na nacionalnoj razini, značaj za lokalnu zajednicu, relevantnost i istaknutost voditelja, koncepcija programa i dr. Posebno se vrednuje uspostava partnerskih mreža.

  

3. Izvještaj o evaluaciji programa svih korisnika sredstava osnovom primljenih izvještaja o realizaciji financiranih programa za prethodne godine. Izvještaje priprema Odjel za vizualnu umjetnost Ministarstva kulture.
 

4. Ispunjenost prijavnice sukladno uputama.

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a