E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Propisi  >  Mediji

Zakoni:
- Zakon o medijima (NN 59/04, NN 84/11, NN 81/13)
- Zakon o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13 , 136/13)
- Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10, NN 76/12, NN 46/17, NN 73/17 - Ispravak, NN 94/18 - Odluka Ustavnog suda RH)
- Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (NN 96/01)


Vijeće za elektroničke medije:

- Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma  i raznovrsnih elektroničkih medija (NN 150/13, 2/17)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (NN 83/14)
- Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima (NN 28/15)

- Pravilnik o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja  koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija NN 131/13,

- Pravilnik o  visini i načinu plaćanja naknada NN 93/13,
- Pravila za ostvarivanje prava na ispravak u programima pružatelja audio i audiovizualnih medijskih usluga NN 46/10,

- Pravilnik o Upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa (NN 134/13, 79/14,  23/17)

- Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela NN 77/15

- Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela neovisnih proizvođača NN 43/10,
- Pravilnik o hrvatskim audiovizualnim djelima NN 43/10,

- Pravilnik o načinu i postupku provedbe javnog natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih programa iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, kriterijima za dodjelu sredstava te načinu praćenja trošenja sredstava i ostvarivanja programa za koja su dodijeljena NN 43/10,

- Pravilnik o detaljnim mjerilima za određivanje audiovizualnih i/ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom (NN 132/14) 

- Popis značajnih događaja NN 47/08,
- Preporuka o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa NN 109/14

Odluke i Pravila:
- Odluka o načinu vrednovanja prijava na natječaj za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija NN 53/10
- Odluka o utvrđivanju visine plaća članova Vijeća za elektroničke medije (NN 77/04)
- Odluka o potvrđivanju Statuta Agencije za elektroničke medije (NN 34/08)
- Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe (NN 118/14)
- Pravila o ustupanju neiskorištenih isključivih prava (NN 47/15)

Međunarodni pravni propisi:
- Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovani pristup, Narodne novine, Međunarodni ugovori br: 4/07
- Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o razmjenama programa putem televizijskih filmova, Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/04
- Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o zaštiti televizijskih programa, Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/04 
- Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o sprječavanju programa emitiranog iz postaja izvan državnog područja, Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/04 
- Sporazum za olakšanje međunarodnog prometa vizualnog i auditivnog materijala prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera, Narodne novine, Međunarodni ugovori 4/94
- Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o prekograničnoj televiziji  i Protokola o izmnjenama Europske konvencije o prekograničnoj televiziji, Narodne novine, Međunarodni ugovori 11/01
- Objava o stupanju na snagu Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine, Narodne novine, Međunarodni ugovori 9/07
- Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice MEDIA 2007 (2007.-2013.), Narodne novine, Međunarodni ugovori 3/08


- Preporuke i drugi akti Vijeća Europe


 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature