E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Propisi  >  Zaštita prirode

Zakoni

- Zakon o zaštiti prirode NN 70/05, NN 139/08NN 57/11
- Zakon o genetski modificiranim organizmima NN 70/05NN 137/09
- Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnom parku i spomen području Brijuni NN 45/99
- Zakon o izmjeni Zakona o Nacionalnom parku Kornati NN 13/97
- Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju Nacionalnog parka Krka NN 13/97
- Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom NN 15/97
- Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom NN 13/97
- Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom NN 13/97
- Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom NN 13/97
- Zakon o proglašenju Parka prirode Lonjsko polje NN 11/90
- Zakon o proglašenju Biokova parkom prirode NN 24/81
- Zakon o proglašenju Parka prirode Telašćica NN 14/88
- Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode NN 24/81
- Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode NN 24/81, NN 25/09
- Zakon o proglašenju Parka prirode Učka NN 45/99
- Zakon o proglašenju Parka prirode Papuk NN 45/99
- Zakon o Parku prirode Kopački rit NN 45/99
- Zakon o proglašenju Bijelih i Samarskih stijena strogim rezervatom NN 10/85
- Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom NN 4/69
- Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu prirodnim rezervatom NN 34/65
- Zakon o proglašenju poplavnog područja Kopački rit upravnim prirodnim rezervatom NN 45/67
- Zakon o proglašenju Parka prirode 'Vransko jezero' NN 77/99
- Zakon o proglašenju Nacionalnog parka 'Sjeverni Velebit' NN 58/99
- Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode NN 58/99
- Zakon o proglašenju Parka prirode " Lastovsko otočje" NN 111/06
 
Pravilnici


- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice i značke inspektora zaštite prirode  NN 110/05
- Pravilnik o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu NN 70/09
- Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa NN 154/08
- Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Brijuni NN 75/00
- Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku 'Kornati' NN 141/10
- Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku 'Krka' NN 119/11
- Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku 'Mljet' NN 76/00
- Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku 'Paklenica' NN 76/00
- Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku 'Plitvička jezera' NN 38/96
- Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku 'Risnjak' NN 75/00
- Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku 'Sjeverni Velebit' NN 75/00
- Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode 'Biokovo' NN 66/01
- Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode 'Kopački rit' NN 77/00
- Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode 'Medvednica' NN 03/02
- Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode 'Papuk' NN 98/03
- Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode 'Telašćica' NN 38/96
- Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode 'Velebit' NN 12/02
- Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode 'Vransko jezero' NN 66/01
- Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode 'Lastovsko otočje' NN 154/09
- Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim  životinjskim vrstama NN 84/96 i 79/02
- Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia) NN 80/99  (prestao važiti čl.2.)
- Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda  terrestria) NN 29/99 (prestao važiti čl.2.)
- Pravilnik o znaku zaštite prirode NN 178/03
- Pravilnik o zaštiti gljiva (Fungi) NN 34/02 (prestao važiti čl.4.)
- Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za održavanje stanišnih tipova NN 7/06 , NN 119/09
- Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama NN 72/09NN 143/10
- Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš NN 136/06
- Pravilnik o prijelazima za divlje životinje NN 5/07
- Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš NN 5/07
- Pravilnik o sadržaju , obliku i načinu izdavanja službene iskaznice za glavnog nadzornika i nadzornika   (NN 11/07)
- Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za  nadzornika (NN 6/11)
- Pravilnik o izgledu odore glavnog nadzornika i nadzornika (NN 11/07)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Upisnika zaštićenih prirodnih vrijednosti (NN 130/06)
- Pravilniik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama  u okoliš (NN 64/07)
- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09)
- Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (35/08)
- Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09)
  
  
- Pravilnik o postupku sprječavanja i nadoknade štete od životinja strogo zaštićenih divljih svojti (NN 158/09)
-  Odštetni cjenik
-  Dopuštene radnje i zahvati u cilju sprječavanja štete
Dodatni kriterij za utvrđivanje nadoknade štete od strogo zaštićenih velikih zvijeri na domaćim životinjama
-  Zapisnik o očevidu u postupku utvrđivanja i procjene štete koju nanesu strogo zaštićene velike zvijeri na domaćim životinjama
-  Zapisnik o očevidu u postupku utvrđivanja i procjene štete koju nanesu strogo zaštićene ptice na poljoprivrednim kulturama

 

Uredbe

- Uredba o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Sjeverozapadni dio Vranskog jezera" NN 68/11
- Uredba o osnivanju Javne ustanove 'Nacionalni park Sjeverni Velebit' NN 96/99
- Uredba o osnivanju Javne ustanove 'Park prirode Lonjsko polje' NN 36/96,NN 55/11
- Uredba o osnivanju Javne ustanove 'Park prirode Biokovo' NN 44/98
- Uredba o osnivanju Javne ustanove 'Park prirode Velebit' NN 44/98
- Uredba o osnivanju Javne ustanove 'Park prirode Medvednica' NN 118/98
- Uredba o osnivanju Javne ustanove 'Park prirode Kopački rit' NN 96/97
- Uredba o osnivanju Javne ustanove 'Park prirode Vransko jezero' NN 96/99
- Uredba o osnivanju Javne ustanove 'Park prirode Žumberak' NN 96/99
- Uredba o osnivanju Javne ustanove 'Park prirode Papuk' NN 96/99
- Uredba o osnivanju Javne ustanove 'Park prirode Učka' NN 96/99
- Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode NN 126/02
- Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode "Lastovsko otočje" NN 130/06
- Uredba o proglašenju ekološke mreže NN 109/07
- Uredba o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (NN 89/10)
- Uredba o proglašenju Regionalnog parka "Moslavačka gora" (NN 68/11)

Odluke

- Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode "Lonjsko polje" NN 37/10
- Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka 'Brijuni' NN 45/01
- Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka 'Kornati' NN 118/03
- Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka 'Krka' NN 01/90
- Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka 'Mljet' NN 23/01
- Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka 'Paklenica' NN 23/01
- Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka 'Risnjak' NN 23/01
- Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode 'Kopački rit' NN 24/06
- Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode 'Učka' NN 24/06

- Odluka o proglašenju područja Bijeli Potoci Kamensko na Ličkoj Plješivici memorijalnim prirodnim spomenikom i rezervatom prirodnih predjela NN 45/72
- Odluka o proglašenju područja oko Crne Mlake specijalnim ornitološkim rezervatom NN 28/90
- Odluka o upravljanju nacionalnim parkovima 'Plitvička jezera', 'Paklenica', 'Risnjak', 'Mljet',  'Kornati', 'Krk' i parkom prirode 'Telašćica' NN 63/94
- Odluka o izradi nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti NN 40/97
- Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova u kulturi i zaštiti prirode NN 141/04
- Odluka o zaštiti područja 'Podpanj' kao posebnog ornitološkog rezervata NN 5/98, NN 75/98, NN 78/98
- Odluka o proglašenju vrta zgrade u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 14, spomenikom parkovne arhitekture NN 29/98
- Odluka o proglašenju obalnog mamutovca (Sequola sempervirens (D. Don.) Endl.) spomenikom parkovne arhitekture NN 29/98

- Odluka o proglašenju Parka kralja Petra Svačića u Zagrebu spomenikom parkovne arhitekture NN 132/00
- Odluka o proglašavanju Parka kralja Petra Krešimira IV. u Zagrebu spomenikom parkovne arhitekture NN 132/00
- Odluka o proglašavanju Parka Opatovina u Zagrebu spomenikom parkovne arhitekture NN 132/00

- Odluka o proglašenju Dravske šume u Varaždinu park-šumom NN 73/01
- Odluka o proglašenju skupine stabala bijelih topola (70) spomenikom prirode – botanički NN 73/01

- Odluka o zaštiti travnjačke površine na biljskom groblju kao spomenika prirode NN 119/01

- Odluka kojom se donosi Popis posebno ugroženih i značajnih stanišnih tipova i svojti
- Popis posebno ugroženih i značajnih svojti

- Popis posebno ugroženih i značajnih stanišnih tipova

Strategije

- Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 81/99, NN 143/08)


Međunarodni pravni propisi

Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, Narodne novine Međunarodni ugovori 12/93Usvojena: PARIZ, 1972.
Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica, Narodne novine Međunarodni ugovori 12/93Usvojena: RAMSAR, 1971.
Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

Zakon o potvrđivanju Konvencije ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti, Narodne novine Međunarodni ugovori 6/96Usvojena: RIO DE JANEIRO, 1992.
Stupila na snagu: 29. prosinca 1993.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. listopada 1996.

Zakon o potvrđivanju Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, Narodne novine Međunarodni ugovori 7/02Usvojen: MONTREAL, 2000.
Stupio na snagu: 11. rujna 2003.
Republika Hrvatska potpisala Protokol u New Yorku 2000. godine.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), Narodne novine Međunarodni ugovori 12/99
Usvojena: WASHINGTON, 1973.
Stupila na snagu: 1. srpnja 1975.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 12. lipnja 2000.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00Usvojena: BERN, 1979.
Stupila na snagu: 1. lipnja 1982.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. studenog 2000.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00Usvojena: BONN, 1979.
Stupila na snagu: 1. prosinca 1983.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1.listopada 2000.

Zakon o potvrvrđivanju Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00
Usvojen: BONN, 1996.
Stupio na snagu: 1. studenog 1999.
Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku:

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti šišimiša u Europi (EUROBATS), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00Usvojen: LONDON, 1991.
Stupio na snagu: 16. siječnja 1994.
Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. rujna 2000.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti kitova (Cetacea) u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom atlantskom području (ACCOBAMS), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00Usvojen: MONACO, 1996.
Stupio na snagu: 1. lipnja 2001.
Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. lipnja 2001

Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima, Narodne novine Međunarodni ugovori 12/02
Usvojena: FIRENCA, 2000.
Stupila na snagu (i za RH): 1. ožujka 2004.
Republika Hrvatska potpisala Konvenciju u Firenci 2000.

Sporazum o razumjevanju u vezi s mjerama zaštite tankokljunog pozviždaća (Numenius tenuirostris)Potpisan: 1994.

Sporazum o razumjevanju o zaštiti i gospodarenju srednjoeuropskom populacijom velike droplje (Otis Tarda)Potpisan: 2002.

Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u okolišu (Aarhus, 1998)

Zakon o potvrđivanju međunarodne konvencije za regulaciju kitolova (NN, Međunarodni ugovori 6/2006.)
Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije  za regulaciju kitolova i Protokola uz Međunarodnu konvenciju za regulaciju kitolova (NN Međunarodni ugovori 2/07)

 

 

 

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a