E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Izdavačka djelatnost  >  Publikacije  >  Katalog istraženosti i dokumentiranosti spomeničkih cjelina SRH
Katalog istraženosti i dokumentiranosti spomeničkih cjelina SRH (područja djelatnosti Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Rijeka), Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Zagreb 1981. - str. 66, grafičkih priloga 18, karte 2
 
Sadržaj: Uvod, popis općina na području djelatnosti Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci; Brojčano stanje naselja, dijelova naselja i ruralnih kompleksa spomeničkog karaktera; Popis cjelina urbanog, poluurbanog, ruralnog karaktera i etnozona; Registrirane cjeline u tabelarnom prikazu sistematizirane po općinama, s prikazom na shematskim kartama pojedine općine; Kartoteka 98 registriranih cjelina s podacima o istraživanjima i postojećoj dokumentaciji, u prilogu dva kartografska prikaza u mj. 1:300 000.
 
Autorica: Zofia Mavar
Suradnja: Gordana Božić-Goldstein

 

 

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature