E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Izdavačka djelatnost  >  Publikacije  >  Povijesna naselja - Općina Sisak, Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja stradalih u ratu
Povijesna naselja - Općina Sisak, Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja stradalih u ratu, Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Odjel za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 1996. - str. 67, fotografije 64, kartografskih prikaza 25                   
                 
Sadržaj: Uvod, kratak pregled povijesti sisačkoga kraja, osvrt na literaturu; Katalog podataka za 21 naselje sistematiziranih u grupe: opći podaci, povijesni podaci, pravni status, posebno zaštićeni objekti, podaci o dokumentaciji, stupanj obrađenosti; Literatura.
 
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Katica Mutak, Zofia Mavar

 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a