E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Arheološka kulturna baština  >  Financiranje programa arheološke baštine
Financiranje programa arheološke baštine
 
„Cilj je Republike Hrvatske zaštiti, očuvati i unaprijediti zaštitu kulturne baštine te potaknuti i razvijati njezino korištenje na održiv način.“ (Strategija zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2015.)
Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Ministarstvo kulture svake godine u javnim glasilima i na svojoj web-stranici objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske.
Poziv se objavljuje najkasnije do kraja srpnja za sljedeću proračunsku godinu, i to za jednogodišnje i trogodišnje programe/projekte. Na temelju dostavljenih zahtjeva sastavlja se Program financiranja zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
S obzirom na vrstu kulturnih dobara, prijaviti se može: program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, program arheološke baštine, program zaštite i očuvanja pokretnih i program zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.
 
Zahtjev za uvrštenje kulturnog dobra u Program financiranja zaštite i očuvanja kulturnih dobara mogu dostaviti javne ustanove, društva, udruge ili organizacije, upravne organizacije, vjerske zajednice, trgovačka društva, obrti, fizičke osobe i sl.
 
Zahtjev za financiranje prijavljuje se preko prijavnice, i to za svako kulturno dobro posebno.
Predlagatelj programa ispunjava prijavnicu on line na web-stranici Ministarstva kulture, a potpisani ispis te prijavnice (koja mora sadržavati bar kod) dostavlja se nadležnom konzervatorskom odjelu. Konzervatorski odjel prijavnicu, zajedno sa svojim mišljenjem, prosljeđuje na daljnju obradu Upravi za zaštitu kulturne baštine u Zagrebu.
 
Prijavnica mora biti zaprimljena u zadanom roku, mora biti pravilno ispunjena i sadržavati sve potrebne priloge.
 
Prijavljene programe vrednuje stručno povjerenstvo i Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, koji ministrici kulture dostavljaju svoj prijedlog za financiranje. Ministrica razmatra taj prijedlog i donosi odluku o financiranju.
 
Prihvaćeni Program financiranja zaštite i očuvanja kulturnih dobara objavljuje se na službenoj web-stranici Ministarstva kulture, a budućim korisnicima sredstava dostavljaju se ugovori.
 
Razdoblje finaciranja programa može biti jednogodišnje ili trogodišnje. Za prijavu trogodišnjih programa javnih potreba u kulturi svi zainteresirani, bez obzira na status, dužni su u prilozima prijavnici dostaviti i strateški plan.
 
Prijavnica za programe arheološke baštine sastoji se od tri dijela:
 
1. Podaci o predlagatelju programa
2. Podaci o kulturnom dobru
3. Podaci o programu
Sva tri dijela jednako su važna i potrebno ih je pažljivo ispuniti, kao i popratne priloge.
 
Prihvatljiva vrsta programa:
 
- arheološka istraživanja (iskopavanja, pregledavanja terena i nedestruktivne metode),
- izrada dokumentacije,
- izvođenje radova (restauracija, konzervacija, prezentacija i sl.).
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa arheološke baštine donosi se prema sljedećim kriterijima:
 
1. stupanj fizičke ugroženosti nalazišta i nalaza (osobito hitne intervencije)
2. postojanje pravne zaštite lokaliteta (tijekom odobravanja programa taj kriterij ne može biti presudan ako je riječ o visokom stupnju ugroženosti nalazišta ili nalaza, a postupak pravne zaštite je u tijeku)
3. izrada dokumentacije postojećeg stanja lokaliteta koji su istraženi, ali tehnička dokumentacija ne postoji ili nije cjelovita
4. izrada dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
5. nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti
6. visok znanstveni značaj nalazišta i nalaza
7. postojanje sredstava sufinanciranja (osobito ako su znatno veća od sredstava koja se traže od Ministarstva kulture)
8. programi s prioritetne liste proizašle iz zajedničkog programa Vijeća Europe i Europske komisije „Integrated Rehabilitation project Plan/Survey on the Architectural and Archaeological Heritage„ IRPP/SAAH (regionalni program jugoistočne Europe)
9. zastupljenost nalazišta s cijelog teritorija RH.
 
Nadzor izvođenja programa i izrada izvještaja
 
Konzervatorski nadzor po službenoj dužnosti provodi nadležno tijelo – konzervatorski odjel.
Korisnik sredstava dužan je Ministarstvu dostaviti stručno i financijsko izvješće o izvršenom programu koje mora ovjeriti nadležni konzervatorski odjel.
Stručno i financijsko izvješće potrebno je izraditi u dva primjerka te ih poslati nadležnom konzervatorskom odjelu.
Konzervatorski odjel zadržava jedan primjerak te dokumentacije za sebe, a drugi šalje u Ministarstvo kulture u Zagrebu te uz njega prilaže dopis kojim potvrđuje ili odbija da su radovi izvedeni u skladu s ugovorom i pravilima struke.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature