E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Program Europske unije – Kreativna Europa  >  Potprogram Kultura – tko, što, kako i zašto?
Potprogram Kultura – tko, što, kako i zašto?

 
Potprogram Kultura u okviru programa Europske unije Kreativna Europa nastavak je iznimno uspješnih europskih programa Kultura 2000 i Kultura 2007. – 2013. Uredba Europskog parlamenta o osnivanju programa Kreativna Europa objavljena je 20. prosinca 2013. godine u Službenom listu Europske unije.

U potprogramu Kultura mogu sudjelovati sve pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture te se nalaze u jednoj od 28 zemalja članica EU i prekomorskih zemalja i teritorija EU. Pod posebnim je uvjetima sudjelovanje otvoreno i za zemlje članice Europskog gospodarskog prostora, Švicarsku konfederaciju, zemlje pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje te zemlje članice Europske politike susjedstva (European Neighbourhood Policy).

Sudjelovanje u potprogramu Kultura je moguće kroz četiri vrste natječaja:

1.    Potpora europskim projektima suradnje
2.    Potpora projektima književnih prijevoda
3.    Potpora europskim mrežama
4.    Potpora europskim platformama 
 
Rokovi za prijavu za sudjelovanje u programu su za sve četiri kategorije unaprijed utvrđeni te će vrijediti kroz sljedećih sedam godina trajanja programa, a možete ih naći u okviru svakog gore navedenog natječaja.  Projekti se prijavljuju i elektroničkim i poštanskim putem i to direktno Europskoj komisiji odnosno Izvršnoj agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.

Europska je komisija koordinaciju programa Kreativna Europa (zajedno s programima Erasmus+ i Europa za građane te ostalim inicijativama u nadležnosti Agencije) povjerila Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Internet stranica programa na kojoj možete naći i sve službeno objavljene natječaje i ostalu potrebnu dokumentaciju nalazi se ovdje, a otvoren je i Facebook profil novog programa.

Koordinacija programa Europske unije Kreativna Europa na nacionalnoj je razini u nadležnosti Ministarstva kulture čiji je Desk Kreativne Europe  izravno zadužen za koordinaciju potprograma Kultura dok je Desku Kreativne Europe  pri Hrvatskom audiovizualnom centru povjerena koordinacija potprograma MEDIA u okviru kojeg je moguće sudjelovanje u europskim projektima isključivo vezanim uz sektor audiovizualne djelatnosti.

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano uz mogućnost sudjelovanja u potprogramu Kultura, popunjavanje prijavnice i popratne dokumentacije, traženje partnera ili u okviru Vaše organizacije postoji potreba za održavanjem seminara ili radionice vezane uz sudjelovanje u potprogramu Kultura, slobodno nas kontaktirajte.  Ostale inicijative i aktivnosti u okviru potprograma Kultura
 

 

   

Nagrada EU za glazbu
European Border Breakers Awards


 Nagrada EU za književnost
European Prize for Literature

 
 Nagrada EU za suvremenu arhitekturu
Mies van der Rohe Awards

 


  


Nagrada EU za kulturnu baštinu
Europa Nostra Awards

 
Europska prijestolnica kulture
European Capital of Culture
 

 

Oznaka europske baštine
European Heritage Label

 


 

                              


 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a