E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Digitalizacija kulturne baštine  >  Bilješke sa sjednica i sažeci sjednica
 
Sažetak 8. sjednice Vijeća projekta „Hrvatska kulturna baština“, 17. studenog 2016.


Na sjednici su bili nazočni članovi Vijeća projekta „Hrvatska kulturna baština“ 
dipl. ing. arh. Davor Trupković, pomoćnik ministrice kulture, doc. dr. sc. Nives Tomašević, dr. sc. Tatijana Petrić, dr.sc. Mario Stipančević i Višnja Zgaga, prof.
Iz Ministarstva kulture; Jelena Rubić – Lasić, voditeljica Odjela za digitalizaciju i Martina Kovač, viša stručna savjetnica, Odjel za digitalizaciju.
Sjednici je predsjedavala doc. dr. sc. Nives Tomašević, izvršna koordinatorica projekta „Hrvatska kulturna baština“.
Članovi Vijeća  razmatrali su po programe pristigle na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2017.g.
Na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017.g. za potporu programima digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe prijavljeno je 76 programa.
Sukladno uputama za prijavu programa digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe nisu se razmatrali programi koji nisu priložili Prijedlog projekta. 
Prije razmatranja programa Vijeće se dogovorilo da će kao jedan od kriterija pri vrednovanju projekata digitalizacije uzeti u obzir i održivost projekta. Predloženo je da prilikom potpisivanja ugovora svi projekti trebaju dostaviti potpisanu izjavu da u slučaju nemogućnosti održavanja projekta digitaliziranu građu su dužni dostaviti Ministarstvu kulture na daljnje upravljanje.
Vijeće je ocijenilo da programu Državnog arhiva u Vukovaru Digitalizacija mikrofilmova časopisa ʺBorovoˮ potrebna dorada te se upućuje na suradnju sa Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu u svrhu objedinjavanja građe i izrade zajedničkog primjerka.
Vijeće je predložilo financiranje 48 programa u iznosu od 960.000,00 kn


Sažetak 7. sjednice Vijeća projekta „Hrvatska kulturna baština“, 07. listopada 2015.

Na sjednici su bili nazočni članovi Vijeća projekta „Hrvatska kulturna baština“  doc.dr.sc. Nives Tomašević,dr. sc. Tatijana Petrić, dr.sc. Vlatka Lemić, Višnja Zgaga, prof.
Iz Ministarstva kulture; Jelena Rubić – Lasić, voditeljica Odjela za digitalizaciju i Martina Kovač, viša stručna savjetnica, Odjel za digitalizaciju.
Sjednici je predsjedavala doc. dr. sc. Nives Tomašević, izvršna koordinatorica projekta „Hrvatska kulturna baština“.
Članovi Vijeća  razmatrali su po programe pristigle na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2015.g.
Na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015.g. za potporu programima digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe prijavljen je 61 program.
Sukladno uputama za prijavu programa digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe nisu se razmatrali programi koji nisu priložili Prijedlog projekta. 
Prije razmatranja programa Vijeće se dogovorilo da će kao jedan od kriterija pri vrednovanju projekata digitalizacije uzeti u obzir i održivost projekta. Predloženo je da prilikom potpisivanja ugovora svi projekti trebaju dostaviti potpisanu izjavu da u slučaju nemogućnosti održavanja projekta digitaliziranu građu su dužni dostaviti Ministarstvu kulture na daljnje upravljanje.
Vijeće je predložilo financiranje 36 programa u iznosu od 908.000,00 kn.
Članovi Vijeća projekta „Hrvatska kulturna baština“ predložilo je doradu Strategije digitalizacije kulturne baštine 2020 potrebno je proširiti i konkretizirati ciljeve Strategije. Strategija digitalizacije treba biti odraz stvarnog stanja i potreba te je potrebno usklađivanje sa Strategijama krovnih ustanova u kulturi za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost i planiranim izmjenama zakona. Vijeće je predložilo  da se radi dorade Strategije digitalizacije kulturne baštine provede analiza stanja o postojećim IT sustavima i zahtjevima korisnika za digitaliziranom građom.


Sažetak 6. sjednice Vijeća projekta „Hrvatska kulturna baština“, 14. siječnja 2015.

Na sjednici su bili nazočni članovi Vijeća projekta „Hrvatska kulturna baština“  doc.dr.sc. Nives Tomašević, Dunja Seiter – Šverko, prof.,  dr.sc. Vlatka Lemić, Višnja Zgaga, prof.
Iz Ministarstva kulture; Jelena Rubić – Lasić, voditeljica Odjela za digitalizaciju, Martina Kovač, viša stručna savjetnica.
Sjednici je predsjedavala doc. dr. sc. Nives Tomašević, izvršna koordinatorica projekta „Hrvatska kulturna baština“. Članovi Vijeća  razmatrali su po programe pristigle na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2015.g.
Na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015.g. za potporu programima digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe prijavljeno je 70 programa.
Prije razmatranja programa Vijeće se dogovorilo da će kao jedan od kriterija pri vrednovanju projekata digitalizacije uzeti u obzir i održivost projekta
Vijeće je predložilo financiranje 36 programa u iznosu od 640.000,00 kn.
Prilikom razmatranja prijavljenih programa uočeno je da pojedini programi nisu u cijelosti poštivali  Upute za prijavitelje te Smjernice za pripremu projekta digitalizacije i Smjernice za odabir i pripremu građe za snimanje. Slijedom navedenog zaključeno je da je potrebna daljnja edukacija osoblja u kulturnim ustanovama  čime bi se povećao broj stručnjaka te je potrebno i dalje razvijati standarde kako bi se precizno definirali postupci procesa digitalizacije i izradile smjernice i upute za digitalizaciju pojedinih vrsta građe. Vijeće projekta „Hrvatska kulturna baština“  naglasilo je nužnost usvajanja Strategije digitalizacije kulturne baštine te uputilo zamolbu ministrici kulture da se pokrene postupak usvajanja Strategije.


Sažetak 5. sjednice Vijeća projekta „Hrvatska kulturna baština“,  29. studenog 2013.

Na sjednici su bili nazočni članovi Vijeća projekta „Hrvatska kulturna baština“  doc.dr.sc. Nives Tomašević, Dunja Seiter – Šverko, prof.,  dr.sc. Vlatka Lemić, Višnja Zgaga, prof.
Iz Ministarstva kulture; Jelena Rubić – Lasić viša stručna Uprava za međunarodnu suradnju i fondove EU.
Sjednici je predsjedavala doc. dr. sc. Nives Tomašević, izvršna koordinatorica projekta „Hrvatska kulturna baština“.
Članovi Vijeća detaljno su proučili tekst strategije. Uzimajući u obzir prijedloge radnih grupa za izradu strategije, unesene su nadopune i izmijene. Dokument Strategija digitalizacije Hrvatske kulturne baštine 2020 je prihvaćen i poslan na lektoriranje.
Članovi Vijeća  razmatrali su po programe pristigle na Poziv  za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2014.g.
Prije razmatranja programa Vijeće se dogovorilo da će kao jedan od kriterija pri vrednovanju projekata digitalizacije uzeti u obzir i održivost projekta. Predloženo je da prilikom potpisivanja ugovora svi projekti trebaju dostaviti potpisanu izjavu da u slučaju ne mogućnosti održavanja projekta digitaliziranu građu trebaju dostaviti Ministarstvu kulture na daljnje upravljanje.
Vijeće je predložilo financiranje 36 programa u iznosu od 862.000,00 kn.

Sažetak 4. sjednice Vijeća projekta „Hrvatska kulturna baština“,  10. rujna 2013.

Na sjednici su bili nazočni članovi Vijeća projekta „Hrvatska kulturna baština“ doc. dr. sc. Nives Tomašević, Dunja Seiter – Šverko, prof. i Višnja Zgaga, prof.
Iz Ministarstva kulture: Jelena Rubić – Lasić, viša stručna savjetnica i Martina Kovač, stručna suradnica, Uprava za međunarodnu suradnju i fondove EU.
Sjednici je predsjedavala doc. dr. sc. Nives Tomašević, izvršna koordinatorica projekta „Hrvatska kulturna baština“.
Jelena Rubić – Lasić iz Uprave za međunarodnu suradnju i fondove Europske Unije prezentirala je Vijeću proces programiranja operativnih programa 2014.-.2020. u sklopu EU strateškog okvira 2020 – EUROPA 2020.
Vijeće je raspravljalo o nacrtu Strategije digitalizacije 2020 te je predloženo da se traži očitovanje koordinatora tematskih radnih skupina za izradu Strategije digitalizacije. Sastanak koordinatora tematskih radnih grupa, održati će se 13. rujna 2013.g. u Ministarstvu kulture.Arhiva
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature